Openbare gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling Afdrukken

DE VIER OUDE BOLSWARDER STUDIELENEN

Publicatie gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam

Vereniging De Vier Oude Bolswarder Studielenen

KvK nummer 69639760.

Doel: het gezamenlijk beleggen van het vermogen van vier stichtingen die ieder als doel hebben het verstrekken van studiebijdragen aan studenten H.B.O., W.O. en promovendi.

Fiscaal nummer

Beschikking d.d. 3 mei 2010, nummer 8201 24 631

Contactgegevens

p.a. mevr. F.B. Teernstra, administrateur-secretaris

Snekerpoort 20a.

8701 HL Bolsward

e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Gegevens bestuur

Stichting Houckema-leen

Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epes-leen

Stichting Wybenga-leen

Stichting Hettema-Heerema-leen

Administrateur-secretaris: mevr. F.B. Teernstra te Bolsward.

Administrateur-ontvanger: dhr. A. Schilstra te Bolsward.

Beleidsplan

In de vergadering van 20 november 2018 is besloten voor het studiejaar 2020/2021 veertien (14) nieuwe studenten toe te laten.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

Doelstelling

Voor een omschrijving van de doelstelling verwijzen wij u naar de gegevens van de afzonderlijke studielenen op deze website.

Verslag van de activiteiten

In het jaar 2019 (studiejaar 2019/2020) zijn aan 12 studenten bijdragen toegekend.

Financiële verantwoording

De Vier Oude Bolswarder Studielenen zijn zuivere vermogensfondsen die de opbrengsten van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling. Gepubliceerd worden de samengetelde cijfers van de vier exploitatierekeningen.

De financiële verantwoording over het jaar 2017 luidt als volgt: (x € 1.000), getallen tussen () zijn negatief.

Opbrengsten

Uitkomst

Begroting

2017

2017

Gerealiseerd rendement van vermogen

89

65

Herbelegging 1)

(35)

0

Overige opbrengsten

4

2

58

67

Toevoeging bestemmingsreserve bijdragen

(99)

(104)

Onttrekking bestemmingsreserve bijdragen

120

100

79

63

Kosten

Bestuurs- en administratiekosten

13

15

Beschikbaar voor bijdragen

66

48

Toegekende bijdragen (32/23 st.)

66

48

Resultaat

0

0


1) Betreft herbelegging ter compensatie van de inflatie.

De financiële gegevens over 2018 worden gepubliceerd nadat de jaarrekening over dat jaar is goedgekeurd en vastgesteld.